Czesław  Szewczyk                                                                               .                                                     Offenbach/M. 05.01.2001 roku

Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci                                                                                                            .                         

1.   Dywizji Pancernej w Niemczech          leg. ROPWiM nr.9141                                                Rzecznik Praw Obywatelskich

Ehrenamtlicher Betreuer polnischer                                                                                             Prof. Andrzej Zoll

Soldatengräber in Deutschland                                                                 .                                   Al.  Solidarności  77

Waldstr. 188    63071 Offenbach/M.                                                                                              00 - 090 Warszawa

Tel / Fax     0 - 69 / 871300              Internet : www.cmentarze.de         www.cmentarze.de           e-mail : cmentarze@t-online.de

 

dot. pochowanych w RFN,  żołnierzy 1.Dywizji Pancernej oraz jeńców Wojska Polskiego 1939 roku.

W/Z  : 125532 /93/I/HG z dn. 20.10.93 + 11.02.94

 

                                                                    Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich

                 Zwracam się ponownie z skargą  na działanie administracji rządowej, odpowiedzialnej  za opiekę nad Miejscami Pamięci polskich żołnierzy pochowanych w Republice Federalnej Niemiec.

 

W tej sprawie interweniowałem , już w 1993 roku. Petycja moja nie odniosła jednak żadnych skutków. Podtrzymuję  nadal swoje zarzuty przeciwko tej działalności i obserwuję, iż pojawiają się nowe nieprawidłowości.

 

Stwierdzam, iż w okresie od 1994 roku nie podjęte zostały przez administrację rządową jakiekolwiek widoczne działania mające na celu poprawę sytuacji tych miejsc. Nadal zwłoki żołnierzy Gen. Maczka pozostają w grobach Wehrmachtu. Nikt nie poszukuje zaginionych mogił a nagrobki są sporadycznie dewastowane.

 

 Kierowałem  skargi do najwyższych władz w RP. Odpowiadają na nie jednak „eksperci“ i „ doradcy „ . Wszystkie pisma noszą „podpis“  p. Przewożnika  - Gen. Sekretarza ROPW i M.

Wszelkie próby i prośby powołania Komisji Lustracyjnej sprawdzającej stan tutejszych cmentarzy i grobów nie spotkały się z aprobatą i wdrożeniem w życie. Wydaję  mi  się,  iż istnieje konieczność odwołania się do prawnych instytucji  międzynarodowych.

  

   Normy regulujące warunki pochówku wojskowych, respektowane w cywilizowanym świecie są przez władze polskie permanentnie łamane. Żadna polska mogiła nie posiada znak WP, za to kilkadziesiąt inskripcji  Eiserne Kreuz

Wymogi  zaś ustalone w Konwencji Genewskiej  z  dnia 12.08. 1949 roku, ratyfikowanej przez  Polskę, nie są przestrzegane. Większość mogił na cmentarzach cywilnych zmarłych „ Zwangsarbeiterów „- rozrzucone są bez  przemyślenia, niezabezpieczone i niszczone. Kilka ciał żołnierzy Gen.Maczka oraz kobiet z AK spoczywa  pod trawnikiem sowieckiego cmentarza jeńców. Na kilkakrotne zawiadomienia o rozbitych nagrobkach  na cmentarzu w Cloppenburgu, padła odpowiedż rzeczoznawców Kancelarii Prezydenta . i URM , że „ Niemcy tam sadzą kwiaty „       

Taka odpowiedż nie może zadowolić.

 

Kolejny nierozwiązany problem dotyczy losu  pochowanych jeńców polskich z 1939 roku, porozrzucanych po RFN. Sprawa ta dotknięta jest milczeniem kombatantów z „Rady Pamięci “. Posiadamy  dowody, iż doszło do uciszenia tej sprawy, w szczególności pojawił się zakaz publikacji na ten temat w Dzienniku Polskim w Londynie.  Nie odzywają się takie organizacje i instytucje jak : „Kombatant“, „Polska Zbrojna“, „Polska Wspólnota“ i inne.

Propozycję zbudowania należnego cmentarza Wojska Polskiego w Oberlangen w RFN poparło  kilkaset  byłych  żołnierzy 1 Dywizji Pancernej,  z różnych organizacji  w kraju i zagranicą. W tym Związku Kombatantów  RP i BWP, SPK.  Żołnierzom Wojska Polskiego pochowanym na terenie RFN  należy się honorowy pochówek zgodnie z ustaleniami Konwencji Genewskiej 1949 roku. Niestety postanowienia te nigdy były przez Polskę respektowane, ani egzekwowane od władz niemieckich.

Ustalenia zaś Konwencji Genewskiej  nakładają obowiązek :

 

-   gromadzenia mogił w/g narodowości - czyli na polskich cmentarzach wojskowych, nie dotrzymano tych uregulowań,

                                             Nagrobki  winne nosić następujące dane :             

-   1.   stopień wojskowy ,

-   2.   Imię i Nazwisko,                      

-   3.   data urodzenia i zgonu,

-   4.   jednostka wojskowa, 

          Poza jednym przypadkiem , przez nas sfinansowanym , ani jedna mogiła nie nosi znamion  pkt.  1,3,4.

Istnieje wiele mogił  bez imion, przekręconych nazwisk  oraz nie zmienione pseudonimy. Umieszczenie jedynie pseudonimów spowodało, że wiele rodzin Pochowanych nie zna miejsca pochówku swoich Najbliższych.

 

Jest charakterystyczne, że tylko w RFN i tylko dla polskich jednostek odmawia się prawa do Nekropolii wojskowej.

Mamy do czynienia ze świadomym pogwałceniem podstawowych Praw Polskiego Żołnierza i to przy świadomym współudziale i akceptacji polskiej administracji.

 

Skandal ten jest od dawna publiczny, gdyż  powiadomiono ponad 220 parlamentarzystów, ukazywały się publikacje w prasie polskiej i zagranicznej. Zajęło się tym również Biuro RPO  w 1993 roku. I nawet od tej pory nikt nie skinął palcem. Od tej pory nie podjęto jednak żadnych czynności.

 

 

Konieczne wydaje się zatem podjęcie kroków by :

 

-   by pochowano żołnierzy WP na terenie RFN  na cmentarzu wojskowym.

-   powołano Komisję Lustracyjną celem dokonania inspekcji sytuacji na miejscu.

-   powołano Rzecznika  Praw Poległych  / Pochowanych  Żołnierzy i Jeńców WP ,

-   poddanie  kontroli parlamentarnej działalność funkcjonariuszy  „ Rady Pamięci „

 

  Z poważaniem

( .- ) Czesław Szewczyk

 

 

 

       Kolejna skarga ODRZUCONA .

 

                                                  BIURO RPO nie odniosło się nawet jednym zdaniem w sprawie :

a)   warunków pochówku w RFN polskich jeńców wojennych 1939 r. ( mimo dwukrotnego wezwania )

b)      źe źołnierzom WP , pochowanych na terenie Niemiec naleźy się honorowy,  pochówek zgodnie z ustaleniami Konwencji Genewskiej 1949 r.

c)     by powołano Komisję Lustracyjną celem dokonania inspekcji na miejscu

d)      powołano Rtzecznika Praw Poległych/ Pochowanych Zołnierzy i Jenców WP

e)      poddanie kontroli parlamentarnej działalność funkcjonariuszy „ Rady Pamięci „

 

       KOGO OBCHODZI LOS POCHOWANYCH W NIEMCZECH ZOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO, ROZRZUCONYCH w ok.

        600  MIEJSCOWOSCIACH, NIEZGODNIE Z WYMOGAMI I BEZ OSŁONY POLSKIEGO I MIEDZYNARODOWEGO PRAWA ?

      Ponad 90 % nagrobków wymaga  dzialań interwencyjnych ze strony administracji polskiej.

Która organizacja kombatańska przejmie moralny patronat nad grobami jeńców WojskaPolskiego 1939 w Niemczech ?

                                RODZINY POCHOWANYCH – DOMAGAJCIE SIE SWOICH PRAW.

 

            www.cmentarze.de

            www.cmentarze.de

  Wszystkim organizacjom polonijnym oraz osobom prywatnym, którzy  przejęły strony wzgl. je linkują – SERDECZNE DZIEKI